<<หน้าหลัก

ลำดับ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลด
1 บรรยายราชภัฏชม-22-23-กพ63 download
2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (เล่มเหลือง) download
3 เอกสารความรู้ด้านพัสดุ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 (เล่มชมพู) เอกสาร download
4 ทะเบียนครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย (ปรับปรุง ณ 30 ก.ย. 62) เอกสาร download
5 ปัญหาที่พบในการจัดทำสัญญาของหน่วยงาน เอกสาร download
6 ตัวอย่างบันทึกขอคืนหลักประกันสัญญา แบบฟอร์มต่างๆ download
7 บันทึกรายงานผลการพิจารณา แบบฟอร์มต่างๆ download
8 บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ แบบฟอร์มต่างๆ download
9 ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มต่างๆ download
10 ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งสงวนสิทธิการปรับ แบบฟอร์มต่างๆ download
11 ตัวอย่างหนังสือแจ้งการปรับตามสัญญา แบบฟอร์มต่างๆ download
12 แจ้งนิติกรตรวจสอบสัญญา แบบฟอร์มต่างๆ download
13 ตัวอย่างหนังสือตรวจสอบหลักประกันสัญญา แบบฟอร์มต่างๆ download
14 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง แบบฟอร์มต่างๆ download
15 ตัวอย่างหนังสือแจ้งทำสัญญาซื้อขาย แบบฟอร์มต่างๆ download
16 ประกาศผู้ชนะ แบบฟอร์มต่างๆ download
17 หนังสือขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง แบบฟอร์มต่างๆ download
18 หนังสือเชิญเสนอราคา(เกินหนึ่งแสน) แบบฟอร์มต่างๆ download
19 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มต่างๆ download
20 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (เกินหนึ่งแสน) แบบฟอร์มต่างๆ download
21 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (ไม่เกินแสน1คน) แบบฟอร์มต่างๆ download
22 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (ไม่เกินแสน) แบบฟอร์มต่างๆ download
23 รายงานขอซื้อจ้าง (เกินแสน) แบบฟอร์มต่างๆ download
24 รายงานขอซื้อจ้าง (ไม่เกินแสน) แบบฟอร์มต่างๆ download
25 รายละเอียดแนบบันทึกข้อความรายงานขอซื้อขอจ้าง แบบฟอร์มต่างๆ download
26 ใบเสนอราคา แบบฟอร์มต่างๆ download
27 คำอธิบายรหัส GPSC GPSC download
28 หน่วยนับ-การวัด GPSC GPSC download
29 แบบรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี แบบฟอร์มต่างๆ download
30 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย แบบฟอร์มต่างๆ download
31 แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย แบบฟอร์มต่างๆ download
32 ตารางขาด-เกินบัญชี แบบฟอร์มต่างๆ download
33 ทะเบียนทรัพย์สินที่ชำรุด แบบฟอร์มต่างๆ download