กองการพัสดุ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  16  กันยายน  2562    ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  2562 
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ว่าด้วยกองการพัสดุ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2562
            กองการพัสดุเป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  ที่มีการบริหารงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย  ให้มีความคล่องตัว  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้มีอำนาจและหน้าที่
ดังต่อไปนี้
            1. บริหารจัดการ  สนับสนุนและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับงานด้านการพัสดุของมหาวิทยาลัยทั้งหมด  อาทิ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจรับพัสดุ  การบริหารพัสดุ  การควบคุมและลงทะเบียนพัสดุ

            2. บริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร  งบประมาณ  การพัสดุ  สถานที่และทรัพย์สินของกองการพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
            3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

            กองการพัสดุ  มีการแบ่งหน่วยงานภายในให้มีฐานะเทียบเท่างาน ดังนี้
            1. งานบริหารทั่วไป
            2. งานจัดซื้อจัดจ้าง
            3. งานบริหารพัสดุ

            กองการพัสดุ  มีชื่อย่อ กพด.