เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีที่ต้องการสอบถามข้อมูลหลักผู้ขายให้ติดต่อประสานงานโดยตรงกับผู้รับผิดชอบ

 

นางสาวมณีดา ยาวิชัย เบอร์โทร 053-885361 หรือ Line ID : p_maneeda