การอ้างอิงราคากลาง ตามมาตรา 4 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 
 

การถ่ายทอดความรู้
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุ
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

สรุปข้อซักถาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

แนวทางปฏิบัติ
การจัดซื้่อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน