โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 7 พ.ย. 2566 (ภาคเช้า)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 7 พ.ย. 2566 (ภาคบ่าย)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 8 พ.ย. 2566 (การจัดการความรู้ KM)

 

 

 
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 8 พ.ย. 2566
(สรุปประเด็นข้อตรวจพบ)

 
     
   
 
การอ้างอิงราคากลาง ตามมาตรา 4 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
     
   
   
สรุปข้อซักถาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน