ลำดับ

เรื่อง

ประเภท

ดาวน์โหลด

1

ทะเบียนครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย (ปรับปรุง 2563)

 

 download

2

บรรยายราชภัฏชม-22-23-กพ63

 

 download

3

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (เล่มเหลือง)

 

 download

4

เอกสารความรู้ด้านพัสดุ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 (เล่มชมพู)

เอกสาร

 download

5

ทะเบียนครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย (ปรับปรุง ณ 30 ก.ย. 62)

เอกสาร

 download

6

ปัญหาที่พบในการจัดทำสัญญาของหน่วยงาน

เอกสาร

 download

7

ตัวอย่างบันทึกขอคืนหลักประกันสัญญา

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

8

บันทึกรายงานผลการพิจารณา

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

9

บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

10

ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

11

ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งสงวนสิทธิการปรับ

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

12

ตัวอย่างหนังสือแจ้งการปรับตามสัญญา

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

13

แจ้งนิติกรตรวจสอบสัญญา

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

14

ตัวอย่างหนังสือตรวจสอบหลักประกันสัญญา

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

15

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

16

ตัวอย่างหนังสือแจ้งทำสัญญาซื้อขาย

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

17

ประกาศผู้ชนะ

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

18

หนังสือขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

19

หนังสือเชิญเสนอราคา(เกินหนึ่งแสน)

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

20

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

21

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (เกินหนึ่งแสน)

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

22

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (ไม่เกินแสน1คน)

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

23

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (ไม่เกินแสน)

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

24

รายงานขอซื้อจ้าง (เกินแสน)

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

25

รายงานขอซื้อจ้าง (ไม่เกินแสน)

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

26

รายละเอียดแนบบันทึกข้อความรายงานขอซื้อขอจ้าง

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

27

ใบเสนอราคา

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

28

คำอธิบายรหัส GPSC

GPSC

 download

29

หน่วยนับ-การวัด GPSC

GPSC

 download

30

แบบรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

31

แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

32

แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

33

ตารางขาด-เกินบัญชี

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

34

ทะเบียนทรัพย์สินที่ชำรุด

แบบฟอร์มต่างๆ

 download