1

ทะเบียนครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย (ปรับปรุง 2566)

 

 download

2

เอกสารบรรยายราชภัฏชม-22-23-กพ63

 

 download

3

ปัญหาที่พบในการจัดทำสัญญาของหน่วยงาน

เอกสาร

 download

4

ตัวอย่างบันทึกขอคืนหลักประกันสัญญา

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

5

ตัวอย่างบันทึกรายงานผลการพิจารณา

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

6

ตัวอย่างบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

7

ตัวอย่างใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

8

ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งสงวนสิทธิการปรับ

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

9

ตัวอย่างหนังสือแจ้งการปรับตามสัญญา

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

10

ตัวอย่างหนังสือแจ้งนิติกรตรวจสอบสัญญา

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

11

ตัวอย่างหนังสือตรวจสอบหลักประกันสัญญา

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

12

ตัวอย่างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

13

ตัวอย่างหนังสือแจ้งทำสัญญาซื้อขาย

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

14

ตัวอย่างหนังสือประกาศผู้ชนะ

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

15

ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

16

ตัวอย่างหนังสือเชิญเสนอราคา(เกินหนึ่งแสน)

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

17

ตัวอย่างแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

18

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (เกินหนึ่งแสน)

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

19

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (ไม่เกินแสน1คน)

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

20

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (ไม่เกินแสน)

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

21

ตัวอย่างรายงานขอซื้อจ้าง (เกินแสน)

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

22

ตัวอย่างรายงานขอซื้อจ้าง (ไม่เกินแสน)

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

23

ตัวอย่างรายละเอียดแนบบันทึกข้อความรายงานขอซื้อขอจ้าง

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

24

ตัวอย่างใบเสนอราคา

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

25

คำอธิบายรหัส GPSC

GPSC

 download

26

หน่วยนับ-การวัด GPSC

GPSC

 download

27

ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

28

แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

29

แบบแจ้งข้อมูลหลักผู้ขาย

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

30

ตารางขาด-เกินบัญชี

แบบฟอร์มต่างๆ

 download

31

ทะเบียนทรัพย์สินที่ชำรุด

แบบฟอร์มต่างๆ

 download