ปี พ.ศ.2566 (ฉบับปรับปรุง) มีผลบังคับใช้ในการจัดชื้อจัดจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
ปี พ.ศ.2563