กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์สร้างความโปร่งใส
🔹 เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร 🔹
และให้ความร่วมมือในการ
🔹 งดรับ งดให้ ของขวัญ ในทุกเทศกาล 🔹
และขอเชิญชวน
ส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพร หรือคำอวยพรผ่านสื่อออนไลน์
 ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2563
กองการพัสดุร่วมกับกองคลังจัดสัมมนา "การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง"
วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ตัวแทนบุคลากรกองการพัสดุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   
27 พฤศจิกายน 2566 กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดประกวดแข่งขันกระทงภายในหน่วยงาน เพื่อสืบสานประเพณีไทยและก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างเพื่อนร่วมงาน
   
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการจัดการความรู้ (KM) ปัญหาการปฏิบัติงานด้านพัสดุ" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 

 
 
 
 
end-1