แนวปฏิบัติการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการใช้บัตรเติมน้ำมัน สำหรับรถราขการ (Fleet Card)

 

แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน