ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนักศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ประจำปีงบประมาณพศ๒๕๖๕แบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถโดยสารขนาด๑๒ที่นั่งดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒๔๐๐ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า๙๐กิโลวัตต์จำนวน๑คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
ร่างขอบเขตงานtorประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถโดยสารขนาด12ที่นั่งดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า90กิโลวัตต์จำนวน1คัน
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยศูนย์แม่ริม
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ประจำปีงบประมาณพศ๒๕๖๕แบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
ประกวดราคาเช่าโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
 ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2563
กองการพัสดุร่วมกับกองคลังจัดสัมมนา "การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง"

ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   
กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ พอเพียงโควิด” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564
   
กิจกรรมมอบรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุประจำหน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลสรุปผลการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
   
การให้ความรู้ด้านการควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส 2019 (โควิด-19) พร้อมจัดทำข้อมูลระบบ
Application ระบบจัดการฐานข้อมูล ผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ ก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564
   
 

10-Sep-2021 ปฏิทินผู้อำนวยการ ::


 
end-1