ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบเสริมแรงดันและวางท่อประปาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่ ด้วยระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมไฟส่องสว่างระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร (สายทางศมร.20)
ด้วยระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบเสริมแรงดันและวางท่อประปาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่ ด้วยระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมไฟส่องสว่างระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร (สายทาง ศมร.20)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นระยะเวลา ๘ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๓๗ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)


กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์สร้างความโปร่งใส
🔹 เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร 🔹
และให้ความร่วมมือในการ
🔹 งดรับ งดให้ ของขวัญ ในทุกเทศกาล 🔹
และขอเชิญชวน
ส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพร หรือคำอวยพรผ่านสื่อออนไลน์
 ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2563
กองการพัสดุร่วมกับกองคลังจัดสัมมนา "การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง"
ในวันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 07.09 น. บุคลากรกองการพัสดุ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์สามเณร 29 รูป ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด
   
คุณสุธีย์ สุกะโต ผู้อำนวยการกองการพัสดุ พร้อมด้วยบุคลากรกองการพัสดุ ได้แก่ คุณมณีดา ยาวิชัย, คุณธมภร สิริวุฒิพร, คุณนันท์นภัส ศรีไชยวงค์ เข้าร่วมกิจกรรม "เกี่ยว ตี สี ข้าว" ณ แปลงปลูกข้าว สวนเกษตรครูน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้ดำเนินการปลูกไว้ภายใต้กิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ พอเพียงโควิด” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการวิสาหกิจสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (1 นักศึกษา 1 อาชีพ) (วันที่ 1 ธันวาคม 2564)
   
คุณนภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ บำเพ็ญภาวนา ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ องค์พระมหาเจดีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564)
   
คุณสุธีย์ สุกะโต ผู้อำนวยการกองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันจัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ หัวข้อ พืชผักทานได้ เพื่อคลายความเครียดให้แก่บุคลากรกองการพัสดุ และสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย (วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564)
   
 

11-Jan-2022 ปฏิทินผู้อำนวยการ ::


 
end-1