กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์สร้างความโปร่งใส
🔹 เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร 🔹
และให้ความร่วมมือในการ
🔹 งดรับ งดให้ ของขวัญ ในทุกเทศกาล 🔹
และขอเชิญชวน
ส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพร หรือคำอวยพรผ่านสื่อออนไลน์
 ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2563
กองการพัสดุร่วมกับกองคลังจัดสัมมนา "การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง"
วันที่ 23 กันยายน 2565 บุคลากรกองการพัสดุ ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2565 และได้รับเกียรติถ่ายภาพร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการ “รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล” รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   
วันที่ 21 กันยายน 2565
บุคลากรกองการพัสดุ นำโดย คุณสุธีย์ สุกะโต ผู้อำนวยการกองการพัสดุ ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ปี 2565
   
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่างระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร (สายทาง ศมร.20) นำโดย อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานคลัง จังหวัดเชียงใหม่
   
วันที่ 11 สิงหาคม 2565
บุคลากรกองการพัสดุเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ประจำปี 2565
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
่- กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
- กิจกรรมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ชวนน้องมาปลูกข้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
   
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565คุณสุธีย์ สุกะโต ผู้อำนวยการกองการพัสดุ คุณนภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์ หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง และคุณศศิพินทุ์ บัวเดช หัวหน้างานพัสดุ เป็นตัวแทนบุคลากรกองการพัสดุเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์สามเณร จำนวน 71 รูป จากวัดเจดีย์หลวงวรวิหารและวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ณ บริเวณพิธี ด้านหน้าอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว
 

 
 
 
 
end-1