🔹
🔹
🔹

ร่างขอบเขตงาน(TOR) ประกวดราคาจ้างติดตั้งสายสัญญาณมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ในห้องเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน 143 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถจักรยานยนต์อาคารหอพักนักศึกษาแม่ริม3-4 และอาคารหอพักนักศึกษาแม่ริม 5-6
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 32 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย พร้อมติดตั้ง สำหรับหอพักนักศึกษาแม่ริม 4 หอพักนักศึกษาแม่ริม 5 และหอพักนักศึกษาแม่ริม 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถจักรยานยนต์ อาคารหอพักนักศึกษาแม่ริม 3-4 และอาคารหอพักนักศึกษาแม่ริม 5-6


กองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์สร้างความโปร่งใส
🔹 เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร 🔹
และให้ความร่วมมือในการ
🔹 งดรับ งดให้ ของขวัญ ในทุกเทศกาล 🔹
และขอเชิญชวน
ส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพร หรือคำอวยพรผ่านสื่อออนไลน์
 ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2563
กองการพัสดุร่วมกับกองคลังจัดสัมมนา "การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง"

คุณสุธีย์ สุกะโต ผู้อำนวยการกองการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันจัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ หัวข้อ พืชผักทานได้ เพื่อคลายความเครียดให้แก่บุคลากรกองการพัสดุ และสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย

   
กองการพัสดุ นำโดย ผู้อำนวยการกองการพัสดุ (นางสุธีย์ สุกะโต) และ หัวหน้างานบริหารพัสดุ (นางศศิพินทุ์ บัวเดช) จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการดำเนินงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยใช้บัตรเติมน้ำมันสำหรับรถราชการ (Fleet Card) ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
   
ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

26-Nov-2021 ปฏิทินผู้อำนวยการ ::


 
end-1